Báo cáo tồn kho - mua hàng

Báo cáo Tồn kho

Lượng tồn kho cho biết số lượng / khối lượng từng loại mặt hàng trong kho. Nắm rõ thông tin này giúp nhập hàng kịp thời khi sắp hết hoặc tìm cách xử lý khi tồn nhiều nhưng tiêu thụ chậm. Đặc biệt có thể đối chiếu với lượng bán để quản lý chặt chẽ nguyên liệu tránh thất thoát.

Để xem lượng tồn của các mặt hàng trong kho, kích chuột vào menu "Báo cáo" rồi chọn mục "Lượng tồn kho". Cửa sổ báo cáo "Lượng tồn kho" sẽ hiện ra tương tự như hình sau:

Có thể xuất ra Excel để tiện xử lý hoặc in ấn bằng cách nhấn vào nút "Xuất ra Excel" ở góc dưới bên phải. Thông tin xuất ra sẽ được lưu ở file "LuongTon.xls" trong thư mục "Report" của phần mềm.

Chú ý: Lượng tồn kho sẽ tự động thay đổi khi nhập, xuất, đặt tồn trong quản lý kho hàng. Đặc biệt nếu bạn cài đặt định lượng đầy đủ, thì mỗi khi thanh toán bán hàng, các mặt hàng nguyên liệu trong kho sẽ tự động trừ đi một lượng tương ứng. Đây là cách quản lý hạn chế thất thoát.

Báo cáo Hoạt động mua hàng

Hoạt động mua hàng gồm các hoạt động nhập kho mua hàng và xuất kho trả hàng. Theo dõi thông tin này giúp nắm được chi phí mua hàng, lượng hàng nhập xuất kho trong từng khoảng thời gian.

Để xem hoạt động mua hàng, kích chuột vào menu "Báo cáo" rồi chọn mục "Hoạt động mua hàng". Cửa sổ báo cáo "Hoạt động mua hàng" sẽ hiện ra tương tự như hình sau:

Có thể xuất ra Excel để tiện xử lý hoặc in ấn bằng cách nhấn vào nút "Xuất ra Excel" ở góc dưới bên phải. Thông tin xuất ra sẽ được lưu ở file "TienMuaHang.xls" trong thư mục "Report" của phần mềm.

Chú ý: Hoạt động thu chi mua hàng sẽ tự động tạo ra mỗi khi bạn nhập, xuất hàng trong quản lý kho. Bạn có thể điều chỉnh số tiền thu chi cho chính xác ngay khi nhập xuất kho hoặc sửa đổi sau này trong mục quản lý Sổ thu chi.