Cài đặt khu vực - bàn

Cài đặt khu vực - bàn

Phần mềm sẽ mô phỏng các khu vực và bàn có trong quán, thuận tiện cho việc quản lý và bán hàng. Mỗi khu vực sẽ chứa nhiều bàn khác nhau.

Để cài đặt khu vực - bàn, kích chuột vào menu "Cài đặt" rồi chọn mục "Khu vực & Bàn". Cửa sổ cài đặt "Khu vực & Bàn" sẽ hiện ra như hình sau:

Đối với khu vực:
Bạn có thể thêm, sửa, xóa khu vực bằng cách sử dụng nút lệnh tương ứng bên dưới. Tên khu vực nên đặt rõ ràng và miêu tả được khu vực ngoài quán.
Chú ý: Chỉ xóa được khu vực khi đã xóa hết các bàn thuộc nó.

Đối với bàn:
Bạn có thể thêm, sửa, xóa bàn trong khu vực được chọn bằng cách sử dụng nút lệnh tương ứng bên dưới. Số bàn không được trùng nhau.
Chú ý: Có thể tạo nhanh nhiều bàn (có số liên tiếp nhau) bằng cách nhập số bàn có dạng x-y với x là số bàn bắt đầu, y là số bàn kết thúc. Chỉ xóa được bàn khi bàn ở trạng thái trống và không có món được gọi.